Ilgtspēja / CO2 neitralitāte

Veicinām ilgtspējas un CO2 aprēķinu ar pamatu inženiertehniskā ekspertīzē, lai veicinātu biznesa inteliģentu ilgtspējas attīstību

Ilgtspējas aprēķins, ESG, CO2, EPD, LCA

Ilgtspēju uzņēmējdarbībā pēdējos gados visbiežāk saprot ar burtu savienojumu ESG (Environment, Social, Governance) jeb vides, sociālās atbildības un pārvaldības standartiem. Tie ir izveidoti, lai palīdzētu uzņēmumiem labāk izprast ilgtspēju uzņēmuma ietvaros, precīzāk definētu un vērtētu uzņēmuma atbildību attiecībā uz vidi, darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem, investoriem un plašāku lomu sabiedrībā kopumā.

ESG analīze var sniegt vērtīgu ieskatu par faktoriem, kas var būtiski ietekmēt uzņēmuma finanšu rādītājus, un tādējādi labāk informēt mūsu ieguldījumu lēmumus.

Vides aizsardzība

nozīmē uzņēmuma atbildīgu dabas resursu patēriņu, savas saimnieciskās darbības negatīvās ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņām mazināšanu, lai sasniegtu pasaulē, Eiropā un Latvijā izvirzītos klimata un vides  aizsardzības mērķus

Sociālā atbildība

nozīmē uzņēmuma ieguldījumu, nodrošinot labus un taisnīgus darba apstākļus, dažādības un dzimuma līdztiesības veicināšanu, iekļaušanas sekmēšanu un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī uzņēmuma ieguldījumu sabiedrībā.

Laba pārvaldība

nozīmē uzņēmuma iekšējos principus, kurus uzņēmums apņemas ievērot, lai vadītu uzņēmumu, pieņemtu efektīvus lēmumus, ievērotu likumdošanu un nodrošinātu saimniecisko darbību arī saskaņā ar sabiedrības interesēm.